Vedtægter

Vedtægter for “Foreningen Danmarks Sukkermuseum”

§ 1 Museets navn

Museets navn er: “Danmarks Sukkermuseum” (herefter kaldet museet)

§ 2 Foreningens formål

At indsamle og arkivere alle former for maskiner, materiel, dokumentationer, beskrivelser af og erfaringer med sukkerfremstilling fra råvare til det færdige produkt.
At opsamle og bevare den kultur og historie, der er knyttet til sukkerfremstilling.
At granske og opsamle facts om arbejdslivet omkring sukkerfremstilling og produktionen op gennem tiderne.
At gennemføre registrerings-, opbevarings- og udstillingsarbejde i Museet.
At gøre museets indsamlede materiale tilgængelig for offentligheden og sørge for dets forsvarlige bevaring.

§ 3 Ejerskab

Danmarks Sukkermuseum ejes af Foreningen Danmarks Sukkermuseum.

§ 4 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
Et medlemskab giver indehaveren ret til at besøge museet uden betaling af entre mod forevisning af kvittering for betalt kontingent.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen.
Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
4.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
10. Bestyrelsens planer for fremtidige aktiviteter.
11. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 7 Medlemsmøde

I løbet af efteråret afholdes et medlemsmøde. Adgang til medlemsmødet har foreningens medlemmer og andre, der interesserer sig for museet.
Medlemsmødet indkaldes ved meddelelser i de lokale aviser og på sukkermuseets hjemmeside. Medlemmer, der bor udenfor de lokale avisers område, kan indkaldes skriftligt.

Dagsorden

1. Bestyrelsen informerer om det første halvårs forløb.
2. Forelæggelse af økonomisk oversigt for første halvår.
3. Foredrag om et emne, der er relevant for foreningens medlemmer.
4. Eventuelt.

§ 8 Bestyrelsen

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen
Bestyrelsen er museets daglige ledelse og repræsenterer museet i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand en kasserer og yderligere otte medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Mindst fem af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører museet, arkiveres på forsvarlig vis.
Finder bestyrelsen det formålstjenligt, kan den nedsætte et forretningsudvalg, der står for de løbende opgaver. Udvalget skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Foreningen og museet tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren.
Alle ekstraordinære økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.

§ 9 Regnskab og revision

Der oprettes et særligt underregnskab til styring af medlemsforhold.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorer nes påtegning og underskrift.
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år en revisor.
Derudover vælges hvert år en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 10 Museets opløsning

Bestemmelse om museets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at træffe beslutning om museets opløsning på denne generalforsamling kræves det, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen.
Opnås et sådant flertal ikke på den ekstraordinære generalforsamling, men stemmer mere end to tredjedele af de fremmødte medlemmer for museets opløsning, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med simpelt flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved opløsning tilfalder eventuel formue, tilstedeværende samling, inventar og arkivalier Lolland Falsters Museum til videre forvaltning.

—o—

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. marts 2009 i forbindelse med at museets støtteforening er nedlagt og støttemedlemmerne har erstattet museets repræsentantskab..

Nakskov, den 23. marts 2009